• PÅ DROTTNINGGATAN 95 A I STOCKHOLM
  har vi fyllt entréplan med affärsstödjande experter och skapat ett Campus med uppgift att hjälpa entreprenörer att driva, förbättra och utveckla sina företag.

 • I SVERIGE FINNS DET CA 1 MILJON FÖRETAGARE OCH FÖRETAG
  som inte är stora tillräckligt för att kunna anställa egna experter. Vi vill hjälpa så många av dem som möjligt!

 • LÖSNINGEN STAVAS DIGITALISERING.
  Vi har samlat svaren på över 20 000 frågor som ställts till oss, mallar och dokument som vi vet att våra kunder efterfrågar och systemstöd för den dagliga verksamheten.

 • VI HAR SKAPAT EN CHATTFUNKTION
  för ytterligare rådgivning.

 • OCH SAMLAT ALLT I EN LÄTTILLGÄNGLIG MOLNLÖSNING
  Nu släpper vi in Sveriges entreprenörer och tillsammans förändrar vi marknaden för kvalificerad rådgivning!

 • SCROLLA NER
  och ta reda på mer om Moretime och vart vi är på väg

Prova Gratis

 • Hämta dina mallar för HR, juridik och ekonomi som du kan anpassa med Moretimes experter
 • Sök svar på dina frågor i Moretimes databas
 • Chatta direkt med experter inom juridik, ekonomi, skatt och HR
 • Sköt din redovisning, fakturering, säljstöd, projekthantering, leadsgenerering och dokumenthantering
 • Planera, utveckla och inspireras med stöd av din egna Dashboard

14 dagar fritt. Full funktionalitet.Prova Gratis

Mer om Moretime

 • Välkommen på seminarium!

  FCPA – VARFÖR BRY SIG?

  Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) – Amerikansk antikorruptionslagstiftning med internationell räckvidd och sylvassa tänder!

  8 av de 10 största förlikningsersättningarna under FCPA har drabbat icke-amerikanska bolag. FCPA har en väsentligt större räckvidd och ställer betydligt större krav på företagen än vad många inser. Konsekvenserna av brott mot FCPA är därtill betydligt allvarligare än konsekvenserna av ett brott mot den svenska mutlagstiftningen.

  Välkommen på seminarium som berör detta aktuella ämne.

  Tid: 23 april 2015, kl. 08.30-10.30
  Plats: Moretime, Drottninggatan 95 A
  Vi bjuder på frukost.

  Anmäl dig senast 20/4 till
  susanne.sander@moretime.se
  Frågor besvaras av Leif Frykman – 0763 24 53 38

  Program:
  8.30 Frukost
  9.00 Seminarium
  10.15 Frågestund
  10.30 Slut

  Föredragshållare
  Leif Frykman – har en lång karriär på Sun Microsystems och VMware och har lett stora juristorganisationer både i Sverige och i USA. Leif är från och med februari 2015 ansvarig för Moretime Legals erbjudande mot stora företag och bolagsjurister.

  Peter Utterström – advokat och med en lång bakgrund som rådgivare till amerikanska bolag med verksamhet i norden, och är en av de få svenska jurister som har en grundläggande insikt i hur FCPA fungerar i praktiken. Peter medverkar i Moretimes Legals compliance erbjudande.

  Ett arrangemang av Moretime Legals Ethics & Compliance Group.

  Varmt välkommen!

 • VD-brev mars: 2015 börjar för Moretime med fortsatt stark tillväxt

  I syfte att informera marknaden om Moretimes utveckling publicerar Moretime idag ett VD-brev med bland annat följande information:

  • Presentation av MDS Digital Solutions AB på Finansevents Aktiekväll den 31 mars.
  • Årsstämma hålls den 23 april 2015 i bolagets lokaler och kommer att innehålla en presentation av VD och en möjlighet att bekanta sig med Moretime Campus
  • Rapporten för det första kvartalet kommer att publiceras den 7 maj
  • Tillväxten under första kvartalet uppgick preliminärt till ca 70%
  • Målsättningen om positivt rörelseresultat före avskrivningar för 2015 kvarstår
  • Utdelningen av aktierna i MDS Digital Solutions och särnoteringen på AktieTorget följer plan. MDS Digital Solutions har tecknat ett viktigt partneravtal med det norska affärssystemföretaget
  • Det nyförvärvade bolaget Billevo AB blir Moretime Financial Services AB och breddar sitt erbjudande med finansiell rådgivning och fler finansiella produkter.

  VD-brev mars 2015Hela VD-brevet finns att hämta här

  Kontakt vid frågor:

  Carl-Fredrik Morander, VD

  Telefon: 070 609 99 93
  E-post: carl-fredrik.morander@moretime.se

 • Moretime kallar till bolagsstämma

  Anmälan

  Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 17 april 2015 och senast nämnda dag anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman enligt något av följande alternativ: genom brev på adress Drottninggatan 95 A, 113 60 Stockholm, per telefon +46 761 92 64 95 eller via e-post på adress oscar.blomdahl@moretime.se. Vid anmälan skall uppges namn och personnummer/organisationsnummer, telefonnummer samt registrerat innehav. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste i god tid före avstämningsdagen den 17 april 2015 begära omregistrering hos förvaltaren.

  Förslag till dagordning

  1. Öppnande av bolagsstämman.
  2. Val av ordförande vid bolagsstämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Val av en eller två justeringsmän.
  5. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
  6. Verkställande direktörens anförande.
  7. Godkännande av dagordning.
  8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
  9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
  10. Beslut om dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och styrelsesuppleanter samt för verkställande direktören.
  12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.
  13. Val av styrelse, styrelsesuppleanter och revisor.
  14. Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av aktier.
  15. Styrelsens förslag till beslut om utdelning av aktier i dotterbolaget MDS Digital Solutions AB.
  16. Styrelsens förslag till beslut om att införa ett optionsprogram för VD.
  17. Styrelsens förslag till beslut om att införa ett optionsprogram för styrelsen.
  18. Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier.
  19. Godkännande av styrelsens beslut om upptagande av konvertibelt lån samt emission av konvertibel.
  20. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
  21. Avslutande av bolagsstämman.

  Läs hela kallelsen här.

 • Uppdatering kring utdelning av aktier i dotterbolaget MDS Digital Solutions AB (publ)

  pressbild_MDS

  Som tidigare meddelats (pressmeddelande 2015-02-17 och bokslutskommuniké 2015-02-19) kommer Moretime att dela ut aktier i dotterbolaget MDS Digital Solutions AB (publ) (tidigare MDS Moretime Digital Solutions AB). Med anledning av det stora intresset och de frågor vi mottagit från enskilda aktieägare följer nedan en kort uppdatering om status.

  Utdelningen kommer formellt att beslutas av årsstämman som hålls den 23 april. Kallelse till årsstämman kommer att publiceras den 24 mars 2015 här på hemsidan.
  Avstämningsdag för utdelningen är den 27 april 2015 och sista dag för handel inklusive rätt till utdelning är den 23 april 2015.
  Utdelningen kommer att uppgå till totalt 8 000 000 kronor fördelat på 1 361 702 aktier. Utdelningen motsvarar det bokförda värdet av de utdelade aktierna. Efter utdelningen kommer Moretime att äga 638 298 aktier motsvarande 21,6 procent av aktiekapitalet.

  (more…)

 • Allt fler svenska företag köper juridisk rådgivning online

  Skärmavbild 2014-11-06 kl. 17.31.13

  Under februari månad såldes rekordmånga expressutredningar på Lawline.se och enligt en nyligen genomförd undersökning av 344 företag, är det tjänster som chattfunktion och juridiska forum som är mest efterfrågade.

  Sedan ett år tillbaka har Lawline erbjudit expressutredningar för företag till fast pris och med snabb leverans. Under februari månad ökade antalet sålda utredningar med hela 43 % mot föregående månad (57 st i februari 2015 jämfört med 40 st i januari 2015), och trenden ser ut att hålla i sig. I en undersökning där 344 av Lawlines företagskunder deltagit, önskar majoriteten (66 %) fler digitala tjänster i form av chattfunktioner och juridiska forum. 67 % av de tillfrågade företagen anlitar aldrig eller väldigt sällan (mindre än en gång per år) en jurist i sin verksamhet. De få tillfällen som företagen använder sig av traditionella konsulttjänster inom juridik handlar det oftast om tvistehantering. De vanligaste juridiska frågeställningarna online handlar om arbetsrätt, fastighetsrätt och avtalsrätt. Samtliga tillfrågade företag föredrar leverantörer som kan erbjuda fasta prismodeller framför löpande timtaxa.

  (more…)

 • Moretime förvärvar Billevo och marknadens enda webbaserade realtidstjänst för fakturaköp.

  Moretime  har förvärvat 100% av aktierna i Billevo AB och utvecklar därmed sin verksamhet med erbjudanden inom fakturaköp och finansiering. Billevo erbjuder sedan 2013 små- och medelstora bolag förmedling av fakturaköp och andra finansieringsformer. Med över 20 anslutna finansbolag och banker och marknadens enda webbaserade realtidstjänst för fakturaköp är Billevo AB perfekt positionerad när en ny marknad med nya aktörer vid sidan av de traditionella bankerna växer fram.

  ”Vid sidan av affärsstödjande kompetens så är likviditet och olika former av finansiering kanske den resurs som våra kunder har allra svårast att tillgodogöra sig. I vår målsättning att vara en helhetspartner till små-och medelstora bolag som vill växa och utvecklas ser jag det som en nödvändighet att vi kan hjälpa våra kunder även med likviditetsfinansering” säger Carl-Fredrik Morander, VD för Moretime. ”Billevo har även en unik fördel i sin teknik för framtagande av rating och bud i realtid som vi kommer att kunna återanvända i våra övriga digitala tjänster” fortsätter Peter Sjögren, Styrelseordförande för Moretime.

  (more…)

 • Moretime fortsätter fokusera på digital affärsutveckling – rekryterar senior systemarkitekt

  Moretime har under de senaste åren framgångsrikt arbetat med att digitalisera och tillgängliggöra kompetens samt utveckla ett helhetserbjudande till den nya tidens entreprenörer. Hittills har fokus legat på affärsstöd inom ledning, ekonomi, juridik och HR samt affärsstödjande infrastruktur. Under de senaste veckorna har Moretime förstärkt erbjudandet genom rekryteringar av spetskompetenser inom IT-rätt, genom Leif Frykman samt digital marknadsföring genom Therese Petersson.

  Moretime kompletterar nu erbjudandet inom digital affärsutveckling ytterligare genom att anställa Carl Fredrik Berglund. Carl Fredrik är utbildad civilekonom med inriktning mot redovisning/ finansiering och under sin karriär fokuserat främst på IT-utveckling. Carl Fredrik tar med sig 20 års erfarenhet från IT-sektorn och har de senaste 8 åren arbetat på Logica/CGI med strategisk lösnings- och enterprisearkitektur för några av Sveriges allra största företag och organisationer. Carl Fredrik kommer att arbeta som CTO i Moretime-koncernen och kommer också att förstärka Moretimes erbjudande gentemot små-och medelstora entreprenörsbolag i och med större möjligheter att utveckla innovativa tjänstekoncept. Han tillträder sin tjänst den 1 maj.

  (more…)

 • Moretime förstärker med specialist inom marknadsföring och kommunikation

  Moretime har rekryterat Therese Petersson som ansvarig för att bygga upp organisationens marknads- och kommunikationsenhet. Enheten kommer att fokusera på digital marknadsföring och sociala nätverk, samt kommer att arbeta både internt och externt. Therese Petersson har en gedigen erfarenhet inom webbdesign, grafisk formgivning, content marketing och som konsult inom sociala medier. Therese har de senaste åtta åren verkat inom Adecco varav de senaste åren som Online Community Manager. Therese har även drivit eget företag på deltid sedan 2012.

  ”När vi nu går in i en fas med en högre aktivitet i att driva trafik och jobba med konverteringar till våra digitala tjänster är det här ett område som vi ser som en del av Moretimes kärnkompetens. Vi har också plattformen för att skapa ett större forum för entreprenörer, något som vi ser fram emot att sätta fart med” säger Carl-Fredrik Morander och fortsätter. ”Det är också ett område som många av våra kunder efterfrågar och vi ser en stor möjlighet att bygga upp ett betydande affärsområde som vänder sig till dessa behov”.

  (more…)

 • Moretime Bokslutskommuniké januari – december 2014

  Koncernen fjärde kvartalet 2014 (jämfört med fjärde kvartalet 2013)

  • Nettoomsättningen ökade med 167% till 10 202 tkr (3 818)
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -3 769 tkr (-1 193)
  • Rörelseresultatet efter avskrivningar (EBIT) uppgick till -4 666 tkr (-2 082).
  • Resultatet efter skatt uppgick till -4 929 tkr (-2 467)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,19 kr (-0,10)

  Koncernen helåret 2014 (jämfört med första helåret 2013)

  • Nettoomsättningen ökade med 72% till 32 627 tkr (18 927)
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -16 761 tkr (-3 521)
  • Rörelseresultatet efter avskrivningar (EBIT) uppgick till -20 849 tkr (-6 570).
  • Resultatet efter skatt uppgick till -21 828 tkr (-6 867 tkr)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,84 kr (-0,27)

  Händelser efter kvartalets utgång

  • Den 2 februari 2015 registrerades den företrädesemission om 10 453 749 aktier som genomfördes under november. Därutöver har ytterligare 1 960 000 aktier emitterats genom utnyttjande av övertilldelningsoption.
  • Som meddelats i ett pressmeddelande den 17 februari 2015 föreslår styrelsen en utdelning av aktier i dotterbolaget MDS Moretime Digital Solutions AB till aktieägarna. Utdelningen motsvarar ett värde per aktie i Moretime på 0,30 kr.

  VD-kommentar fjärde kvartalet

  Med en tillväxt på 173% jämfört med 2013 blev det fjärde kvartalet det starkaste kvartalet på hela året och bidrog till att tillväxtmålet på 70% för 2014 överträffades. Med en omsättning på ca 3,4 mkr per månad är vi även nära den kritiska massa som krävs för att visa ett positivt rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) för hela koncernen. Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet belastas av upplösning av förutbetald media (1 876 tkr), bokslutsreserveringar för personalrelaterade kostnader (730 tkr) samt investering i nya medarbetare (610 tkr). Det justerade rörelseresultatet, som reflekterar den operativa verksamheten inklusive affärsutveckling under fjärde kvartalet, uppgick till -553 tkr. Det visar att det finns goda förutsättningar att nå målsättningen om ett positivt rörelseresultat före avskrivningar för 2015.

  Av den totala omsättningen 2014 på 32 627 tkr står kärnverksamheten, i form av vår rådgivnings- och outsourcingverksamhet, för 24 019 tkr. För 2015 är målsättningen att växa denna till 40 000 tkr med en rörelsemarginal (EBITDA) på 8%. Vårt mål att 2018 nå en omsättning på 200 mkr med en rörelsemarginal på 20% ligger fast. Tillväxten kommer till stor del vara driven av digitaliseringen och den snabba förändring av kundernas beteende som vi nu ser. Under fjärde kvartalet hade Moretimes hemsida för juridisk rådgivning, lawline.se, 457 269 unika besökare vilket var en ökning med 46% jämfört med 2013. Denna exceptionella utveckling stärker oss i vår övertygelse om att den digitala strategin håller. Vi har skaffat oss ett rejält försprång och det skall vi nu förvalta på ett smart sätt.

  Under 2014 har vi sett ett ökat intresse för Moretimes koncept även hos stora bolag. I början av 2015 skapades därför ett helt nytt affärsområde som skall fokusera på de stora bolagens behov av support och stöd inom juridik. Affärsområdet kommer att ledas av juristen Leif Frykman som under de senaste 10 åren innehaft chefspositioner på IT-företag i Kalifornien, bl a Sun Microsystem.

  Moretime har på kort tid byggt en organisation med en fantastisk förmåga att identifiera och utveckla nya innovativa tjänster. I syfte att kapitalisera på detta innovationsvärde och samtidigt behålla fokus på kärnverksamheten ser vi en stor potential till värdeskapande genom avknoppningar av intressanta bolag och bolagsportföljer till våra aktieägare.

  Det första bolaget att knoppas av blir MDS Moretime Digital Solutions AB som föreslås delas ut i anslutning till årsstämman i april. Med en ambitiös affärsplan och ett befintligt servicekoncept för redovisningsbyråer ser vi en stor möjlighet i att vara med och skapa ett globalt teknik- och tjänstebolag som även kan bidra till Moretimes utveckling genom ett nära partnerskap.

  Carl-Fredrik Morander

  Verkställande direktör

  Ta del av hela bokslutskommunikén här

 • Utdelning av dotterbolagsaktier i MDS Moretime Digital Solutions AB och storsatsning på en automatiserad bokföringstjänst

  Moretimes styrelse har beslutat att genomföra en första utdelning av dotterbolagsaktier till sina aktieägare. Föremålet för utdelningen är dotterbolaget MDS Moretime Digital Solutions AB (MDS) som nu påbörjar arbetet med att utveckla nästa generations redovisningstjänst. Marknaden för bolaget i Sverige utgörs av de ca 900 000 företag som inom fem år förväntas använda sig av molnbaserade tjänster för administration samt ca 8 000 redovisningskonsulter.

  Sedan Moretime bildades för drygt 10 år sedan har ett servicekoncept och en IT-plattform för redovisningsbyråer varit en del av verksamheten vid sidan av den egna rådgivnings- och outsourcingverksamheten. Som fristående verksamhet omsätter MDS idag ca 500 tkr per månad. Efter ett omfattande arbete med design och konceptualisering under 2014 tas nu ett stort steg mot att skapa ett globalt teknik- och tjänstebolag genom utvecklingen av en automatiserad bokföringstjänst. (more…)